ਸृਰੋਂ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰਾਂ …

ਉਹ ਰੱਬਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਮੇਲ ਦਾ…….
ਡਾਢਿਆ…ਕਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਮੇਲ ਦਾ………
ਕੋਠੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੋਈ ਲਾਰੀ ਨਾ ਰੁਕੇ
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲ ਦਾ
ਉਹ ਰੱਬਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਮੇਲ ਦਾ……….

ਡਾਢਿਆ…ਕਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਮੇਲ ਦਾ………

******************************
ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਹ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਂ

ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਹ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਂ……..

ਅੈਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆਂ………
ਤੈਥੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਹੋਵੇ……..

 

ਤੈਥੋਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਹੋਵੇ……..
ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਹ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਂ……….

****************************
ਨੈਣੇਵਾਲ ਵੱਲ  ਚੀਨਾ ਛੱਡ ਨੀ
ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਪੱਛੜੇ
ਪਿੰਡ ਡਾਕਖਾਨਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੀ
ਨੈਣੇਵਾਲ ਵੱਲ  ਚੀਨਾ ਛੱਡ ਨੀ

ਨੈਣੇਵਾਲ ਵੱਲ  ਚੀਨਾ ਛੱਡ ਨੀ

**************************
 ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ
ਜਿੰਦ ਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਲਾਉਣੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਲਾ ਕਾਲਜ਼ੋਂ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਦਾ ਨੀ ਅੈਤਵਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ

ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ

**************************
ਸृਰੋਂ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਰੰਗੀ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਤੀ
ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਲਾਰੀ ਚੰਦਰਾ
ਸृਰੋਂ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਸृਰੋਂ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

***************************

Published in: on ਅਕਤੂਬਰ 10, 2008 at 12:27 ਬਾਃ ਦੁਃ  ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ  
Tags: